இக் கற்கைநெறியின் விபரங்கள்

IELTS தீவிர தயார்படுத்தல் (20 மணித்தியாலங்கள்)

ஐந்து வாரங்கள் நீடிக்கும் இவ் 20 மணித்தியால துரித தயார்படுத்தல் கற்கைநெறி தவணையென்றிற்கு இருமுறை வழங்கப்படுவதோடு, IELTS பரீட்சையின் கல்விசார் மற்றும் பொது பயிற்சி அலகுகளுக்கு பரீட்சார்த்திகளைத் தயார்படுத்துகிறது. தேவைகள் மற்றும் நிலைக்கேற்ப நீங்கள் பின்வரும் வகுப்புகளில் ஒன்றிற்கு இணைத்துக் கொள்ளப்படுவீர்கள்:

  • IELTS தீவிர தயார்ப்படுத்தல் Lower (Pre-Intermediate 2 – Intermediate 3)
  • IELTS தீவிர தயார்ப்படுத்தல் Higher ( Upper Intermediate 1 and above)

IELTS தீவிர தயார்ப்படுத்தல் கற்கைநெறியை பின்பற்றும் நீங்கள் 

  • முக்கிய திறன்கள் மற்றும் பரீட்சை நுட்பங்களை விருத்தி செய்வீர்கள்
  • IELTS மாதிரி செயற்பாடுகளில் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு அதற்கான பின்னூட்டத்தையும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள்
  • உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிப்பதோடு உங்களை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கான அறிவுரைகளையும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள்

நீங்கள் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுக்கு புதியவராக இருப்பின், கற்கைநெறி ஒன்றை தொடர நீங்கள் பொருத்தமான நிலையில் உள்ளீர்களா என்பதை அறிந்து கொள்;வதற்காக ஆங்கில மட்டத் தேர்வு ஒன்றை மேற்கொள்ளல் வேண்டும்.

இக் கற்கைநெறிகள் எங்கு கற்பிக்கப்படுகின்றன?

திகதிகள் மற்றும் கட்டணங்கள்

IELTS தயார்படுத்தல் கற்கைநெறி ஒன்றிற்கு பதிவு செய்ய முன்னர் நீங்கள் மதிப்பீட்டு சோதனை ஒன்றை மேற்கொள்ளல் வேண்டும். உங்கள் ஆங்கில நிலையை அறிவதற்கான இச் சோதனை எழுத்து மூலமான மற்றும் சிறியதொரு பேச்சு சோதனையாக அமையும்.

ஆங்கில மட்டத் தேர்வு இலவசம்!

இக் கற்கைநெறி எமது பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் கொழும்பு, கண்டி, யாழ்ப்பாண அலுவலகங்களில் கற்பிக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு நிலையத்தினதும் கட்டணங்கள் மற்றும் கற்கைநெறி திகதிகள் வேறுபடலாம் என்பதை கவனத்திற் கொள்ளவும். உங்களுக்குரிய அமைவிட நிலையத்தை அழுத்தி கட்டணங்கள் தொடர்பான மேலதிக விபரங்களைப் பெறலாம்.

தவணை திகதிகள்
1ம் தவணை 7 ஜனவரி - 5 மார்ச் 2019
2ம் தவணை 9 மார்ச் - 1 ஜூன் 2019
3ம் தவணை 2 ஜூன் - 28 ஜூலை 2019
4ம் தவணை 25 ஆகஸ்ட் - 19 அக்டோபர் 2019
5ம் தவணை 20 அக்டோபர் - 21 டிசம்பர் 2019

* கட்டணங்களில் மாற்றம் ஏற்படலாம். மீளப் பெறல்கள் உங்களது முதலாவது வகுப்பு ஆரம்பிக்க முன்னர் வரை மாத்திரமே வழங்கப்படுவதோடு நிர்வாகக் கட்டணமாக ஒரு தொகை கழிக்கப்படும்.

கட்டணங்களில் உள்ளடங்குபவை : 

மேலதிக செலவீனங்கள் 

  • கற்கைநெறி புத்தகங்கள் 
  • உங்கள் தனிப்பட்ட எழுது பொருட்கள்
  • பரீட்சைக் கட்டணம்