පාඨමාලාව පිළිබඳ වැඩි විස්තර

මෙම සති පහක් සඳහා පැය 20 ක කඩිනමින් සූදානම් වීමේ පාඨමාලාව වාර දෙකකට වරක් පිරිනැමෙන අතර IELTS විභාගය සඳහා අධ්‍යයන කටයුතු සහ සාමාන්‍ය පුහුණුව සඳහා අපේක්ෂකයින් සූදානම් කෙරේ. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සහ දැනුම් මට්ටම අනුව පහත සඳහන් පන්තිවලින් එකකට අප විසින් ඔබව ඇතුළත් කරනු ලැබේ.

 • IELTS කඩිනම් පහළ පෙළ (Express Lower) {පුර්ව මධ්‍යම පෙළ - 2 (Pre-intermediate 2) - මධ්‍යම පෙළ  (Intermediate - 3)}
 • IELTS කඩිනම් ඉහළ පෙළ (Express Higher) (ඉහළ මධ්‍යම 1 සහ ඉන් ඉහළ)

IELTS කඩිනම් පාඨමාලාවක් අරඹන්න:

 • IELTS සඳහා වූ අත්‍යවශ්‍ය කුසලතා සහ විභාග ක්‍රමෝපායයන් සංවර්ධනය කරගන්න.
 • IELTS කාර්ය නියැදි සක්‍රීයාත්මක වෙමින් ඔබේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිචාර ලබාගන්න.
 • ඔබේ විශ්වාසය ගොඩනඟා ගනිමින් තව තවත් සංවර්ධනය වීම සඳහා ඔබට අවැසි උපදෙස් ලබා ගන්න.

ඔබ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයට නවකයෙක් නම්, ඔබට සරිලන පාඨමාලාව සඳහා යොමු කිරීමට ඔබේ දැනුම් මට්ටම පරික්ෂා කිරීම සිදු කෙරේ.

Where is this course taught?

ගාස්තු සහ ලියාපදිංචිය

ගාස්තු

පන්ති  ගාස්තු (කොළොඹ හා මහනුවර) ගාස්තු (යාපනය)
IELTS කඩිනම් පාඨමාලාව (පැය 20) රු. 24,000 රු. 20,000

* අය කිරීම් වෙනස් විය හැකිය.

මූලික අය කිරීමට ඇතුළත් වන්නේ: බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ සිසුන් සඳහා වූ ෆෝල්ඩරය, පුස්තකාල සමාජිකත්වය සහ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් පාඨමාලා සහතිකය

 

අතිරේක ගෙවීම්: පාඨමාලා පොත් සහ පෞද්ගලික ලිපි ද්‍රව්‍ය

ලියාපදිංචිය

ඔබ පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පෙර ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම් මට්ටම පරික්ෂාවට ලක්කිරීම අවශ්‍ය වන අතර  ඒ සඳහා ලිඛිත පරීක්ෂණයකට මෙන්ම කෙටි කථන පරීක්ෂණයකට යොමු කෙරේ. එක් එක් පාඨමාලාව සඳහා අදාළ මෙම පරීක්ෂණයට වේලාව වෙන් කරගත යුතු  ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න.

පාඨමාලා පවත්වන කාල

වාරය 

 දින

පළමුවන වාරය 2019 ජනවාරි 7 - මාර්තු 5
දෙවෙන වාරය 2019 මාර්තු 9 - ජූනි 1
තෙවන වාරය 2019 ජූනි 2 - ජූලි 28
සිව්වන වාරය 2019 අගෝස්තු 25 - ඔක්තෝම්බර් 19
පස්වන වාරය 2019 ඔක්තෝම්බර් 20 - දෙසැම්බර් 21 

* අය කිරීම් වෙනස් විය හැකිය. ආපසු ගෙවීම් අදාල වන්නේ ඔබේ දරුවාගේ පළමු පන්තියට පෙර වන අතර ආයතනික පරිපාලන ගාස්තු අඩු කිරීමක් සිදුවේ.

මූලික ගෙවීම සඳහා පහත සඳහන් දේ ඇතුළත් වේ.

 • බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ ශිෂ්‍ය ෆෝල්ඩරය
 • ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුම් කලාපයේ (English Learning Zone) සාමාජිකත්වය
 • බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ සහතික පත්‍ර
 • IELTS කඩිනම් පාඨමාලා සඳහා වූ ශිෂ්‍ය අත්පොත

වෙනත් ගෙවීම්

 • පාඨමාලා පොත්
 • පෞද්ගලික ලිපි ද්‍රව්‍ය
 • IELTS විභාග ගාස්තු