අපි, එක්සත් රාජධානියේ සහ ලොව පුරා රටවල් අතර සම්බන්ධතා, අවබෝධය සහ විශ්වාසය ගොඩනඟා ගැනීමෙන්, සාමය සහ සමෘද්ධිය සඳහා සහාය වන්නෙමු.

 අපි එක්සත් රාජධානියේ කලාව, සංස්කෘතිය, අධ්‍යාපනය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ මනා ප්‍රවීණත්වය ඒකාබද්ධ කරගනිමින් රටවල් 100කට අධික සංඛ්‍යාවක අපගේ ගෝලීය පැවැත්ම සහ සබඳතා, තරුණයින්, බලපෑම් කරන්නන් සහ නිර්මාණකරැවන් වෙත ළඟා වීමේ අසමසම ප්‍රවේශය අප සතුය.

එක්සත් රාජධානිය සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිත පරිවර්තනය කිරීමට සහ වඩා හොඳ ලෝකයක් හැඩගස්වා ගැනීමට කුසලතා, විශ්වාසය සහ සම්බන්ධතා ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට උපකාර කිරීමට අපි පුද්ගලයන් සමඟ සෘජුව වැඩ කරන්නෙමු. ජාල ගොඩනැගීමට සහ නිර්මාණාත්මක අදහස් ගවේෂණය කිරීමට, ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට, උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීමට සහ ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අපි ඔවුන්ට සහාය වන්නෙමු.

අපි එක්සත් රාජධානියේ සහ ගෝලීය වශයෙන් අධ්‍යාපනය, ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සංස්කෘතික අංශවල රජයන් සහ අපගේ හවුල්කරුවන් සමඟ වැඩ කරන්නෙමු. එකට වැඩ කිරීමෙන් අපි විශාල වෙනසක් කරන්නෙමු, ලොව පුරා සිටින මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවකට ප්‍රතිලාභ නිර්මාණය කරන්නෙමු.

 අපි රටවල් 200කට අධික ප්‍රමාණයක සහ ප්‍රදේශවල පුද්ගලයන් සමඟ වැඩ කරන අතර රටවල් 100කට වැඩි ගණනක නේවාසිකව සිටිමු. 2021-22 දී අප මිලියන 650 ක ජනතාවක් කරා ළඟා විය.