බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලය සංස්කෘතික සබඳතා සහ අධ්‍යාපනික අවස්ථාවන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනු ලබන එක්සත් රාජධානියේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයයි. එක්සත් රාජධානිය සහ අනෙකුත් රටවල් අතර මිත්‍රශීලී දැනුම නිර්මාණය කිරීම සහ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය ඇතිකිරීම වෙනුවෙන් අප කටයුතු කරනු ලබන්නෙමු. බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලය මේ වෙනුවෙන් එක්සත් රාජධානිය හා අනෙක් රටවල් අතර ජනතාවගේ ජීවිත වෙනස් කිරීම වෙනුවෙන් අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමත්, සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම හා විශ්වාසය ඇතිකිරීම තුලින් ධනාත්මක දායකත්වයක් ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලබයි.

අප ආයතනය කලාව, සංස්කෘතිය, ඉංග්‍රීසි භාෂාව, අධ්‍යාපනය හා සිවිල් සමාජය යන අංශයන් හරහා ලෝකයේ රටවල් 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සමග කටයුතු කරනු ලබන අතර, පසුගිය වර්ෂයේදී මිලියන 65කට වැඩි පිරිසක් වෙත සෘජුවම සම්බන්ධවීමට හා සමස්ථයක් වශයෙන් අපගේ අන්තර්ජාල විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය හරහා මිලියන 731ක් පමණ ප්‍රමාණයක් සමග සම්බන්ධවී කටයුතු කිරීමට හැකියාව ලැබිණි. මෙය 1934 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද පුණ්‍යායතනයක් වන අතර, එක්සත් රාජධානියේ රාජකීය ප්‍රඥප්තිය සහ රාජ්‍ය ව්‍යුහය යටතේ පාලනය වන ආයතනයකි.