කලාව, අධ්‍යාපනය සහ සමාජය තුළ අපගේ වැඩසටහන්

Arts connects us

කලා ක්ෂේත්‍රය

බ්‍රිතාන්‍යයේ නිර්මාණාත්මක කුසලතා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එමින් නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘති

Teachers and a student looking at the dossiers

අධ්‍යාපන වැඩසටහන්

අධ්‍යාපනය සඳහා අවස්ථා ලබා දීම සහ උසස් අධ්‍යාපන සහයෝගිතාව පෝෂණය කිරීමට අවස්ථාව අපි උදාකරදේ

Active Citizens Facilitator Development Workshop

සමාජ ව්‍යපෘති

සවිස්තරාත්මක සංවාදයන්ට විවෘත වී තිබෙන අතර, මෙතුළින් සමෘද්ධිමත් ලෝකයකට අපගේ දායකත්වය ලබාදේ.