අපගේ වැඩසටහන්

අපගේ කලා කණ්ඩායම් උසස් බ්‍රිතාන්‍ය නිර්මනශීලීත්වයද සමගින් නවීන, උසස් තත්වයේ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරමින් විවිද ශිල්ප ශිල්පීන් හා සංස්කෘතික ආයතන සමග සහයෝගීතාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා කටයුතු සිදුකරයි.

ජ්‍යාතන්තර වශයෙන් සබඳතා පවත්වා ගනිමින් නාට්‍යන්,නර්තනයන්, දෘශ්‍ය කලා සහ නිර්මාණවලින් විනෝදාස්වාද ව්‍යපෘති රැසක් ව්‍යාප්ත කරමින් ශ්‍රී ලංකාව සමග ජ්‍යාතන්තර නිර්මාණාත්මක හවුල්කරුවන් සමග සබඳතා ඇති කර ගැනීම සඳහා අපි කටයුතු කරන්නෙමු.