ඔබගේ ඉදිරි සැලසුම් කුමක් වුවද ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිලිබඳ නිසි දැනුවත් බවක් සඳහා අවැසි පාඨමාලා රාශියක් අප සතුය. සාර්ථකත්වය කරා යාමට ඔබට අවැසි විශ්වසනියව බස හැසිරවීමේ කුසලතාවය අපගේ පාඨමාලා හරහා උපරිමයෙන් ඔබට හිමිවනු ඇත.

විවිධ මට්ටම්වල සිටින වැඩිහිටි සිසුන් සඳහා විශේෂයෙන්ම සැලසුම් කරන ලද ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා අපෙන්.

ඉංග්‍රීසි බස මනාව හැසිරවීමේ ඉලක්කය කරා විශ්වාසනීයව ගමන්ගන්නට කේම්බ්‍රිජ් CELTA  සුදුසුකම් සහිත පළපුරුදු ගුරුවරුන් විසින් ඔබට නිසි මග පෙන්වීම ලබාදෙනු ඇත. එතුළින් ව්‍යාකරණ, වාග් මාලාව, වචන උච්චාරණය, සවන්දීම, කථනය, කියවීම සහ ලිවීම ඇතුළු ඉංග්‍රීසි බස ඕනෑම අංශයකින් හොඳින් හැසිරවීමේ හැකියාව ඔබට හිමිවනු නිසැකය.

ඔබට සුදුසු නිවැරදි පාඨමාලාව තෝරන්න.