පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වීම

Students in a english for adults classroom

ලියාපදිංචිවීම - වැඩිහිටියන් සඳහා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා (වයස 18 ට වැඩි)

ඔබට වඩාත් සුදුසු පාඨමාලාව තෝරාගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පෙර අප සමග මුහුණට මුහුණලා කෙරෙන උපදේශන සාකච්ජාව ඔබට බොහෝ සෙයින් වැදගත් වනු ඇත.