අපගේ සේවාවන් සම්බන්දයෙන් ඔබගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබාදීමට අප බැදී සිටියි. දුරකථනයෙන් හෝ email පණිවිඩයක් මගින් හෝ අප මධ්‍යස්ථානයකට පිවිසේමෙන් අපගෙන් විස්තර ලබා ගත හැක.

ඇමතීමේ විස්තර 

කොළොඹ

49 ඇල්ෆ්රෙඩ් හෞස් පෙදෙස, කොළොඹ 3 

+94 (0)11 7521 521
+94 (0)11 4521 521

විවෘත දින සහ වේලාවන් 

සඳුදා - සෙනසුරාදා
08.00 - 17.30 (ගෙවීම් සඳහා)
08.00 - 18.00 (විස්තර සදහා)

මහනුවර

88/1, E L සේනානායක වීදිය, මහනුවර

T +94 (0)11 7521 521
T +94 (0)11 4521 521

විවෘත දින සහ වේලාවන් 

අඟහරුවාදා - සෙනසුරාදා: 
09.00 - 16.00 ( ගෙවීම් සඳහා)
09.00 - 17.30 (විස්තර සදහා)

ඉරිදා: 
09.00 - 14.00 (ගෙවීම් සඳහා) 
09.00 - 15.00 (විස්තර සදහා)

යාපනය

70 රැක්කා පාර, චුන්ඩිකුලි, යාපනය

T +94 (0)11 7521 521 
T +94 (0)11 4521 521 

විවෘත දින සහ වේලාවන්

බදාදා - ඉරිදා
08.30 - 16.30 (ගෙවීම් සඳහා)
08.30 - 18.00 (විස්තර සදහා)