මෙම කොටසෙහි ඇතුලත් තොරතුරු :

  • රහස්‍යභාවය, දත්ත සුරක්ෂණය  සහ තොරතුරු දැනගැනීමේ නිදහස 
  • සියලුම බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් වෙබ් අඩවි භාවිතය, ප්‍රවේශය සඳහා අදාළ කොන්දේසි සහ පැමිණිලි යොමු කිරීමට අදාළ තොරතුරු
  • බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් විසින් අනුගමනය කරනු ලබන ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ තොරතුරු  
  • බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල්- ශ්‍රී ලංකාට අදාළ විධිවිධාන 

මෙම තොරතුරු කලින් කලට යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ. 

රහස්‍යභාවය 

රහස්‍යභාවය 

පෞද්ගලික තොරතුරු සම්බන්දයෙන් සෑමවිටදීම නීත්‍යානුකූලව හා නිවැරදි ලෙස කටයුතු කිරීම අපගේ මෙහෙයුම් කර්තවයේ සාර්ථකත්වය මෙන්ම අප ගනුදෙනු කරන ලබන පාර්ශවයන්ගේ විශ්වාසය ආරක්ෂා කිරීමෙහිද ඉතා වැදගත් බව අප සලකන්නෙමු.

මෙය අපගේ සියලු කාර්යාල වලට අදාළ කරුණක්බව සලකන්න.

ඔබට අපගේ රහස්‍යභාවය පිළිබඳ  සම්පූර්ණ ප්‍රතිපත්තිය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවිය හැකිය.

දත්ත සුරක්ෂණය  

ඔබගේ තොරතුරු අප විසින් ආරක්ෂා කරනු ලබන ආකාරය සහ එම තොරතුරු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉල්ලීමට අදාළ විස්තර ඔබට දැනගත හැකිය.

ඔබට අපගේ දත්ත සුරක්ෂණය පිළිබඳ සම්පූර්ණ ප්‍රතිපත්තිය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවිය හැකිය.

තොරතුරු දැනගැනීමේ නිදහස

ලෝක ප්‍රජාව සමග කටයුතු කිරීමේදී සෑමවිටම වඩාත් පුළුල් සහ නවීන ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීමට අප සතු හැකියාව  සම්බන්දයෙන් අප නිහතමානීව ආඩම්බරයට පත්වෙමු. විශ්වාසය සහ ඒ හා බැඳී අවංකභාවයෙහි වර්ධනය සඳහාත් ඊට අදාළව උදාහරණයක් සැපයීම සඳහාත් අපගේ ආයතනය පිලිබඳ වූ තොරතුරු විවෘතව තැබීම ඉතා වැදගත් බව අපගේ අදහසයි.

ඔබට අපගේ තොරතුරු දැනගැනීමේ නිදහස පිළිබඳ සම්පූර්ණ ප්‍රතිපත්තිය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවිය හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතයට අදාළ කොන්දේසි 

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට අදාළව අප විසින් ඊට විශේෂිත වූ තොරතුරු නිර්ණය කර තිබේ. මෙහිදී සැමටම පිවිසුම් බලය ඇති ආකාරයට වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ඇති ආකාරය හා සබැඳි තොරතුරු මෙන්ම පැමිණිලි ගොනු කිරීමට අදාළවූ තොරතුරුද දැනගත හැක.

වෙබ් අඩවිය භාවිතයට අදාල කොන්දේසි 

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතය සම්බන්දයෙන් සහ මෙම වෙබ් අඩවියට අදාළව වෙබ් පුරුක් භාවිතය සම්බන්දයෙන් බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල්  විසින් කොන්දේසි නිර්ණය කර තිබේ.

ඔබට අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතයට අදාල කොන්දේසි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවිය හැකිය.

ප්‍රවේශය 

මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට ඔබ කුමන බ්රව්සරයක් භාවිත කළද, එම කාර්යය සඳහා කුමන විශේෂිත වූ උපකරණයක් යොදාගැනීමට තීරණය කළද, www.britishcouncil.lk සැමටම භාවිත කිරීමට පහසු වන ලෙස නිර්මාණය කිරීමට අප සෑම උත්සාහයක්ම ගෙන ඇත. 

බ්‍රිටිෂ් කෞන්සිල් වෙබ් අඩවියෙහි පිවිසුම් බලයට අදාළ පියවර සම්බන්දව වැඩි  විස්තර ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවිය හැකිය.

පැමිණිලි ගොනු කිරීම 

බ්‍රිටිෂ් කෞන්සිල් සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී ඔබට විශිෂ්ට අත්දැකීමක් ලබාදීම අපගේ අභිප්‍රායයි. අප ඔබගේ අදහස් අගය කරන නිසාවෙන් ඔබගේ මතයන්, යෝජනා සහ අප සමග කටයුතු කිරීමේදී හෝ අපගේ කුමන හෝ වෙනත් නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් භාවිතයේදී ඔබ ලද අත්දැකීම් වලට අදාළ ඔබගේ නොසතුට හෝ තෘප්තිය පිලිබඳ වූ තොරතුරුවලට අප සෑම විටදීම විවෘතය. 

අපගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ එක්තරා සාමාජිකයෙකු ඔබට විශිෂ්ට සේවාවක් සැපයූයේ නම් අප ඒ පිළිබඳවද තොරතුරු දැනගැනීමට කැමැත්තෙමු.

ඔබට අපගේ පැමිණිලි ගොනු කිරීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ ප්‍රතිපත්තිය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවිය හැකිය.

ප්‍රතිපත්ති

ළමා රක්‍ෂක ප්‍රතිපත්තිය 

අප කටයුතු කරනු ලබන සියලුම ළමයින්ට  රැකවරණය සැලසීමේ සහ හිංසනයෙන් ආරක්ෂා කරගැනීමේ මූලික වගකීමක් අප සතුව ඇති බව අප විශ්වාස කරමු. මෙම අරමුණ සාක්‍ෂාත් කරගැනීම සඳහා අප එක්සත් රාජධානියේ ළමා ආරක්ෂක නීති මාලාව සහ වෙනත් අදාළ නීති වලටද , එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රඥප්තියටද  (1989)  අප ආයතනය ක්‍රියාත්මක වන සියලු රටවලදී අනුකූලතාවය දැක්වීමට කටයුතු කර ඇත. 

ඔබට අපගේ සම්පූර්ණ ළමා රක්‍ෂක ප්‍රතිපත්තිය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවිය හැකිය.

පාරිසරික ප්‍රතිපත්තිය 

අපගේ මෙහෙයුම් කාර්යයන් හේතුවෙන් සිදුවන පාරිසරික බලපෑම අවම කිරීම හා කළමනාකරණය සම්බන්දයෙන් එක්සත් රාජධානියේ සහ අනෙකුත් අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්වලට අනුකූල වීමට අදාළව අප කැපවී කටයුතු කරමු. සමාජ සාධාරණත්වය, සෞභාග්‍ය සහ ජීවන ගුණාත්මකභාවයට කාලගුණ වෙනස්වීම් මගින් ඇතිවී තිබෙන බලපෑම සහ තර්ජනය පිළිබඳව අප දැනුවත් අතර අපගේ මෙහෙයුම් කාර්යයන් මගින් සිදුවන පාරිසරික  බලපෑම අවම කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම අප අපගේ යුතුකමක් ලෙස සලකමු.

ඔබට අපගේ සම්පූර්ණ පාරිසරික ප්‍රතිපත්තිය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවිය හැකිය.

විවිධත්වය සහ සමාන අවස්ථාවන් 

බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් විසින් එක්සත් රාජධානියේ සහ අනෙකුත් රටවල්වල වෙසෙන ජනයාට ජාත්‍යන්තර ප්රස්ථා සලසන අතර ඔවුන් අතර විශ්වාසය ගොඩනැගීමට දායක වේ. විවිධ සංස්කෘතීන් සහ පසුබිම් නියෝජනය කරන පුද්ගලයන් අතර සබඳතා වර්ධනය කිරීම අපගේ මෙහෙයුම් කාර්යයේ කොටසක් වන අතර විවිධත්වයට අදාළව ඵලදායී ලෙස කටයුතු කිරීම සහ සමානාත්මතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම අපගේ මෙහෙයුම් කාර්යයේ අත්‍යවශ්‍ය කොටසකි.  

අපගේ වැඩසටහන් සහ ව්යාපෘති තුල සමානාත්මතාවය හා විවිධත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ ප්‍රතිපත්තිය සහ වැඩි විස්තර සඳහා ඇමතිය යුතු පුද්ගලයන් පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවිය හැකිය.