ළමයෙක් පොතක් කියවන ආකාරය

අධ්‍යාපනය,ගෝලීය පුරවැසිභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා  ජ්‍යාතන්තර විශ්වාසය මෙන්ම අවබෝධය ගොඩ නැගීම මගින් එක්සත් රාජධානියේ සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් අංශය අප එකට සම්බන්ධ කරනු ලබයි. උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සහ සංවිධාන අතර සංවාද හා අන්තර්ජාතික සබඳතා වර්ධනය කිරීම, විදේශගත වීමට කැමති සිසුන්ට උපකාර කිරීම මෙන්ම ශ්‍රම වෙළඳපොල ඉල්ලීම් සහ ඉගෙනුම් අවශ්‍යතාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හැකියාව ලැබෙන ලෙසින් අධ්‍යාපන හා පුහුණු පද්ධති දියුනු කරමින් වෘතීය අධ්‍යාපනය ලබාදීම සඳහා අපි කටයුතු කරන්නෙමු.