கலைத்துறையில், கல்வித்துறையில், சமூகத்திற்கான எமது செயற்பாடுகள்

Arts connects us

கலை

ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தில் உள்ள சிறந்த படைக்கும் திறன் கொண்டவர்களுடன் இணையுங்கள்

Teachers and a student looking at the dossiers

கல்வி

நாங்கள் ஆங்கில கல்விக்கு வாய்ப்புக்களை வழங்குவதோடு, உயர் கல்வியில் இணைந்து செயற்படுவதை

Active Citizens Facilitator Development Workshop

சமுதாயம்

நாம் உரையாடலை எளிதாக்குகிறோம், மேலும் திறந்த, உள்ளடக்கிய மற்றும் வளமான உலகத்திற்கு பங்களிப