පාඨමාලා පිළිබඳ විස්තර

මෙම සති දහයේ පැය 40 ක පාඨමාලාව හරහා IELTS විභාගයට අයදුම්කරුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ඉතා ඉහළින් සූදානම් කරයි.

IELTS පාඨමාලාව සඳහා ඉංග්‍රීසි බස ඉගැන්වීමේදී මූලික අවධානය යොමු වන්නේ අධ්‍යයන රචනා කුසලතාවන් සහ කථන නිරවද්‍යතාවය මෙන්ම උච්චාරණය දියුණු කිරීමයි.

ඔබත් IELTS (පැය 40) පාඨමාලාව සඳහා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට අප හා එක්වන්න

  • IELTS සඳහා වූ අත්‍යවශ්‍ය කුසලතා සහ විභාග ක්‍රමෝපායයන් සංවර්ධනය කරගන්න.
  • IELTS කාර්ය නියැදි සක්‍රීයාත්මක වෙමින් ඔබේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිචාර ලබාගන්න.
  • ඔබේ විශ්වාසය ගොඩනඟා ගනිමින් තව තවත් සංවර්ධනය වීම සඳහා ඔබට අවැසි උපදෙස් ලබා ගන්න.

ඔබ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයට නවකයෙක් නම්, ඔබට සරිලන පාඨමාලාව සඳහා යොමු කිරීමට ඔබේ දැනුම් මට්ටම පරික්ෂා කිරීම සිදු කෙරේ. IELTS සඳහා වූ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව නිර්මිතව ඇත්තේ ඉහළ මධ්‍යම පෙළ (Upper-intermediate) 1 සහ ඉන් ඉහළ පෙළ සිසුන් සඳහායි.

Where is this course taught?

ගාස්තු සහ ලියාපදිංචිය

ගාස්තු

පන්ති  ගාස්තු (කොළඹ, මහනුවර) ගාස්තු (යාපනය)
IELTS සඳහා ඉංග්‍රිසි (පැය 40) රු. 39,750 රු. 30,000

* අය කිරීම් වෙනස් විය හැකිය.

මූලික අය කිරීමට ඇතුළත් වන්නේ: බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ සිසුන් සඳහා වූ ෆෝල්ඩරය, පුස්තකාල සමාජිකත්වය සහ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් පාඨමාලා සහතිකය

අතිරේක ගෙවීම්: පාඨමාලා පොත් සහ පෞද්ගලික ලිපි ද්‍රව්‍ය

ලියාපදිංචිය

ඔබ පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පෙර ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම් මට්ටම පරික්ෂාවට ලක්කිරීම අවශ්‍ය වන අතර  ඒ සඳහා ලිඛිත පරීක්ෂණයකට මෙන්ම කෙටි කථන පරීක්ෂණයකට යොමු කෙරේ. එක් එක් පාඨමාලාව සඳහා අදාළ මෙම පරීක්ෂණයට වේලාව වෙන් කරගත යුතු  ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න.

පාඨමාලා පවත්වන කාල

වාරය 

 දින

පළමුවන වාරය 2019 ජනවාරි 7 - මාර්තු 5
දෙවෙන වාරය 2019 මාර්තු 9 - ජූනි 1
තෙවන වාරය 2019 ජූනි 2 - ජූලි 28
සිව්වන වාරය 2019 අගෝස්තු 25 - ඔක්තෝම්බර් 19
පස්වන වාරය 2019 ඔක්තෝම්බර් 20 - දෙසැම්බර් 21 

* අය කිරීම් වෙනස් විය හැකිය. ආපසු ගෙවීම් අදාල වන්නේ ඔබේ දරුවාගේ පළමු පන්තියට පෙර වන අතර ආයතනික පරිපාලන ගාස්තු අඩු කිරීමක් සිදුවේ.

මූලික ගෙවීම සඳහා පහත සඳහන් දේ ඇතුළත් වේ.

  • බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ ශිෂ්‍ය ෆෝල්ඩරය
  • ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුම් කලාපයේ (English Learning Zone) සාමාජිකත්වය
  • බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ සහතික පත්‍ර
  • IELTS කඩිනම් පාඨමාලා සඳහා වූ ශිෂ්‍ය අත්පොත

වෙනත් ගෙවීම්

  • පාඨමාලා පොත්
  • පෞද්ගලික ලිපි ද්‍රව්‍ය
  • IELTS විභාග ගාස්තු