ඕනම වර්ගයක  ශිෂ්‍යයකුගේ අවශ්‍යතා සඳහා සරිළන පුළුල් පරාසයක විහිදුණු පාඨමාලා අප ආයතනයේ ඇත.එබැවින් ඔබගේ වයස, මට්‌ටම, ඉගනීමේ ඉලක්ක කුමක් වූවත් අපට ඔබ සඳහා  පාඨමාලාවක් ඇත.

බ්‍රිටිෂ් කව්න්සිලයේදී අපි ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ කෙසේද?

  • පන්තිකාමරයේ රැඳීසිටීම ප්‍රිය කරන විට ඉගනීම වඩාත් පැහැසුවීම හේතුවෙන්  අපි ඉගෙනගැනීම ඉතා විනොදකාරී අත්දැකීමක් බවට පත්කරනවා 
  • විවිධ සිසුන්ට විවිධ ඉගැනීමේ ශෛලීන් තිබෙන නිසා එම අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන ලෙස අපි විවිධ ඉගැන්වීමේ ශෛලීන් භාවිතා කරනවා 
  • සැබෑ ජීවිතය හා බැඳි  සන්නිවේදන නිපුණතා වර්ධනය  කිරීම සඳහා අපි සිසුන්ට යුගල වශයෙන් හා කණ්ඩායම් වශයෙන් ක්‍රියා කිරීමට සලසනවා 
  • අපි පාඨමාලා සඳහා භාවිතා කරන්නේ පිළිගත් ප්‍රකාශයන්ගේ ග්‍රන්ථ සහ අපගේ ගුරුවරුන් විසින් නිපදවන ලද පාඨමාලා ද්‍රව්‍යයි 
  • අප සිසුන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අනුකූලවූ දැක්ම හා නිපුණතා පුහුණුව ලබා දෙනවා  
  • සිසුන්ට ස්වාධීන ඉගෙනගන්නන් බවට පත්වීම සඳහා අවශ්‍ය අධ්‍යයන නිපුණතා පිළිබඳ වූ දැනීම අපි ඔවුන්ට ලබා දෙනවා
  • සෑම සිසුවෙකුම ඔවුන්ගේ ඉගෙනීමේ කාර්යයේ ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටුකිරීම අපගේ බලාපොරොත්තුවයි