දැනුම් මට්ටම පරීක්ෂණය සඳහා වෙලාවක් වෙන්කරවා ගැනීමේ පද්ධතිය තව මොහොතකින් මෙතන පිළිපිඹු වනු ඇත. 

වෙලාවක් වෙන් කරගැනීමට පහත සඳහන් පිළිවෙත පිළිපදින්න.

  1. ඔබට ළඟම තියෙන බ්‍රිතාන්‍ය කෞන්සිලයේ මධ්‍යස්ථානය තෝරා ගන්න (කොළඹ, මහනුවර, යාපනය හා මාතර) 
  2. ඔබට අවශ්‍ය පාඨමාලාව තෝරා ගන්න. 
  3. අවශ්‍ය දවස සහ වෙලාව තෝරා ගන්න. 
  4. ඔබේ තොරතුරු ඇතුලත් කර වෙලාව වෙන් කරගන්න. 

අවසානයේදී වෙන්කිරීම් පිළිබඳ විස්තර සහිතව විද්යුත් තැපෑලක් ඔබට අප විසින් එවනු ලැබේ.